Премія імені Дмитра Яворницького

Затверджено Правлінням НСКУ
12 червня 2009 року, протокол №2

П О Л О Ж Е Н Н Я
про премію імені Дмитра Яворницького
Національної спілки краєзнавців України

 1. Загальноукраїнська премія імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України присуджується щорічно окремим краєзнавцям, колективам краєзнавців або краєзнавчим організаціям і установам за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю.

2. Кандидатури на здобуття премії мають право висувати правління Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Національної спілки краєзнавців України, а також наукові установи, навчальні заклади, музеї, архіви, бібліотеки, громадські об’єднання, редакції засобів масової інформації, в яких діють осередки Спілки.

3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно здійснюватись в умовах високої вимогливості, об’єктивного і аргументованого попереднього вивчення краєзнавчої роботи чи краєзнавчих досліджень (монографій, нарисів, описів, путівників, довідників, окремих публікацій, циклів статей, сценаріїв кінофільмів, теле- і радіопередач та ін.), науково-пізнавальний та суспільний рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.

4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії щорічно надсилаються Комісії по присудженню премії ім. Дмитра Яворницького до 20 вересня поточного року.

На здобуття премії подаються: клопотання правління Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Національної спілки краєзнавців України про присудження премії, витяг із протоколу засідання регіонального осередку, біографічна довідка кандидата, характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку, копії документів, що посвідчують нагородження державними і відомчими відзнаками.

Матеріали подаються за адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, оф. 212, Національна спілка краєзнавців України, тел.: (044) 279-13-88, (044) 278-02-38.

5. Повідомлення про кандидатів на здобуття премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України публікуються в загальнонаціональній та місцевій пресі, оголошуються по телебаченню і радіомовленню. Через засоби масової інформації організовується також громадське обговорення робіт, автори яких висунуті на здобуття премії.

6. Склад Комісії по присудженню премії імені Дмитра Яворницького затверджується пленумом правління Спілки один раз на 5 років.

Комісія розглядає всі пропозиції, що надійшли, і після всебічного обговорення при наявності не менше 2/3 її складу приймає рішення про присудження премії, про що складається відповідний протокол з підписами усіх членів-учасників засідання Комісії. Рішення Комісії затверджується постановою президії правління Національної спілки краєзнавців України.

7. Постанова про присудження загальноукраїнської премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України публікується щороку до дня народження видатного українського історика, етнографа і археолога, академіка АН УРСР Дмитра Івановича Яворницького.

Вручення премії здійснюється напередодні дня народження Д.І.Яворницького (7 листопада 1855р.), на окремому заході Національної спілки краєзнавців України в урочистій обстановці, з участю краєзнавчого активу та широкої громадськості та висвітлюється у засобах масової інформації.

8. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання «Лауреат премії імені Дмитра Яворницького» з врученням Диплома, почесного знака і грошової премії у розмірі 5000 грн. У разі присудження премії кільком краєзнавцям грошова винагорода розподіляється між лауреатами.

Почесний знак і Диплом померлого. або нагородженого посмертно Лауреата премії імені Дмитра Яворницького передається, як правило, на збереження його родині. Грошова частина премії переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним законодавством.

9. Грошовий фонд премії імені Дмитра Яворницького формується за рахунок членських та добродійних внесків, а також від надходжень госпрозрахункових підприємств і організацій, заснованих Спілкою на правах окремої юридичної особи.