Краєзнавчі видання, публіцистика

2021

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 30. Одеса: Друкарський дім, 2021. 280 с.

2020

Кот С. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.) / Відп. ред. В.М.Даниленко. НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2020. 1020 с.

Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.) / Редкол.: О.П.Реєнт (голова), В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. К.: «Фоліант», 2020. 436 с.

Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 5 листопада 2020 р.) / Редкол.: Д.В.Кудінов (відповідальний редактор), О.М.Клочко, М.А.Михайліченко, В.О.Оліцький, Н.В.Сидоренко. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. 409 с.

Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково- краєзнавчої конференції (Житомир, 8‒9 жовтня 2020 р.). Вип.60 / Упоряд. П.С.Скавронський. Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2020. 532 с.

Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. Вип. ХІІІ (Спеціальний випуск за матеріалами VI наук. конф. із міжн. участю «Кольори війни» (Друга світова війна 1939‒1945 рр. в історії європейської цивілізації)). Кропивницький, 2020. 402 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 29. Одеса: Друкарський дім, 2020. 264 с.

Старожитності Лукомор’я. 2020. №1 (1). Липень-Серпень. 174 с.

Форум краєзнавців Донеччини. Доповіді учасників / за ред. Н.Р.Темірової. Вінниця-Слов’янськ: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 220 с.

Студії з історії Центральної України. Випуск І: Державний архів Кіровоградської області у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях (2013–2019): Збірник статей та матеріалів. [Кол. авт.] / Упоряд.: Оксана Бабенко, Олег Бабенко, Тетяна Гончарова, Вадим Колєчкін, Василь Орлик. Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2020. 374 с.

Київщина: історія рідного краю: матеріали обласної науково-практичної краєзнавчої конференції “Краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича” / упорядники: В.С.Перерва, О.Д.Рокицька. Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2020. 226 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 28 Одеса: Друкарський дім, 2020. 298 с.

2019

Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Редкол.: О.П.Реєнт (голова), В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. К.: «Фоліант», 2019. 331 с.

Житомиру ‒ 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.). Вип.59 / Упоряд. П.С.Скавронський. Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2019. 520 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 27. Одеса: Друкарський дім, 2019. – 268 с.

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. ‒ Вип. 7 / Відп. ред. М.І.Михайлуца. Міністерство освіти і науки України; Одеський національний морський університет; Інститут історії України НАН України та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 608 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 26. Одеса: Друкарський дім, 2019. 280 с.

Михайлуца М. Православне життя в Одесі: від революції до сталінського одержавлення (1917–1945): монографія. Херсон: Олді-плюс, 2019. 388 с. : іл.

2018

Літопис Національної спілки краєзнавців України: 2008–2018 рр. До 10-річчя надання Спілці краєзнавців статусу національної / Нац. спілка краєзнавців України; за заг. ред. О.П.Реєнта; упоряд.: Є.В.Букет, В.І.Дмитрук, Р.В.Маньковська, В.І.Милько. – К.: НСКУ, 2018. – 500 с.

Денисенко Г.Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті / Відп. ред. С.Кот. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 319 с.

Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні: сучасні дискурси соціогуманітаристики. Аналітична записка / Відп. ред. В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 110 с.

Січеславщина: Краєзнавчий альманах / Управління культури, націонал. і релігій Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетров. обл. універсал. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України; упоряд. І.О.Кочергін. – Вип. 8. –  Дніпро: ДОУНБ, 2018. – 208 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 25. – Одеса: Друкарський дім, 2018. – 288 с.

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції (14–15 вересня 2018 р.) / Упоряд. М.В.Гончар. – Каховка – Херсон: Гілея, 2018. – 194 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 24. – Одеса: Друкарський дім, 2018. – 272 с.

Гуржій О., Реєнт О., Шапошникова Н. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.) / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. ‒ 365 с.

Кот С. І. Про стан збереження культурної спадщини України: Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань “Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні” 18 квітня 2018 р. / Відп. ред. В. М. Даниленко. НАН України. Інститут історії України, Центр досліджень історико-культурної спадщини України. – К.: Інститут історії України. – 43 с.

2017

Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, м. Київ, 25 листопада 2016 р. / За заг. ред. О.П.Реєнта . – Київ: Українські пропілеї, 2017. – 250 с.

II (позачергова) та  III конференції  Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України: матеріали та док.  (17 січня 2012 р. та 26 лютого 2013 р.) / Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг.; упоряд.: О. Гончаров, В. Дмитрук. — К., 2017. — 100 с.; іл.

Минуле  і  сучасність:  Таврія.  Херсонщина.  Каховка:  збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції з міжнародною участю (14–15 вересня 2017 р.) / Упоряд. М.В.Гончар. – Каховка – Херсон: Гілея, 2017. – 212 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Одеса: Друкарський дім, 2017. — Вип. 22. — 294 с.

2016

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність:Херсонщина. Таврія. Каховка» (16–17 вересня 2016 р.) / Упоряд. М. В. Гончар. — Каховка–Херсон: Гілея, 2016. — 200 с.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів / Ред. кол.: В.А.Смолій (голова), Г.В.Боряк (заст. голови), О.П.Реєнт та ін.; Упорядн.: О.Г.Бажан (керівник) та ін. НАН України. Інститут історії України; ЦДАГО України; ЦДАВОВУ України; ГА СБУ. — К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 1092 с.

Сумський історико-архівний журнал / НАН України. Інститут історії України; Сумський державний університет; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка; Національна спілка краєзнавців України. – № XXVI. – Суми, 2016

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Одеса: Друкарський дім, 2016. — Вип. 21. — 294 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Одеса: Друкарський дім, 2016. — Вип. 20. — 312 с.

Сумський краєзнавчий збірник / упорядн. О.М.Корнієнко, В.О.Артюх. — Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2016. — 406 с.: іл.

2015

Верменич Я.В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / Відп. ред. В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України, Відділ історичної регіоналістики. — К.: Інститут історії України, 2015. — 482 с.

Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; Упорядн. Г.Боряк. НАН України. Інститут історії України. —  К.: Наукова думка, 2015. — 527 с.

Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі / Відп. ред.: В.Смолій. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015. ‒ 813 с.

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Одеса: Друкарський дім, 2015. — Вип. 19. — 302 с.

Смолій В., Якубова Л. Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському національному проекті. Аналітична доповідь / Відп. ред. В.Смолій. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2015. — 62 с.

2014

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Одеса: Друкарський дім, 2014. — Вип. 18. — 308 с.

1998

Історико-культурна спадщина: проблеми дослідження і збереження / Ред. кол.: В.О.Горбик (відп. ред.), О.П.Дорошко, C.І.Кот, О.І.Лугова, C.І.Попович, Т.Г.Сокол, H.В.Федоренко. НАН України. Інститут історії України; Інститут туризму ФПУ. ‒ К., 1998. ‒ 399 с.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *